/
ระเบียบการใช้บริการ PYU Network Account มหาวิทยาลัยพายัพ
1 PYU Network Account มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการการศึกษา ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทางที่ผิด กฏหมาย เช่น เอกสารซึ่งตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร เป็นต้น
2 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้และหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
3 สมาชิกรับรองว่าหากมีการกระทำความผิดหรือถูกกระทำ สิ่งที่เข้าข่ายผิดกฏหมายจะเอาผิดกับทางมหาวิทยาลัยพายัพไม่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
4 สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ มีสิทธิระงับการใช้งานของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดระเบียบใช้บริการ โดยไม่ต้องตักเตือนล่วงหน้าและจะดำเนินการลงโทษตามกฏหมายหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
 
 
User Authentication
Username :
Password :
 
 
 
  
 
สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 285